Author = Gholipour shahraki, Sajede
1. Eimeria Leuckarti (Flesch, 1883; Reichenow, 1940) from Worker Horses and Donkeys of Shahrekord , Iran

Volume 2, Issue 6, Spring 2014, Page 1980-1984

Effat Karimi ghahfarrokhi; Amin Ahmadi; Sajede Gholipour shahraki; HamidReza Azizi